Програма розвитку освіти Грицівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади) на 2019-2022 роки

Затверджено рішенням чотирнадцятої позачергової сесії селищної ради VІІ скликання від 22.12.2018 №13

Програма розвитку освіти Грицівської селищної ради
(об’єднаної територіальної громади)
на 2019-2022 роки


Паспорт
Програми розвитку освіти
Грицівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади)
на 2019-2022 роки

Назва програми Програма розвитку освіти Грицівської селищної ради (ОТГ) на 2019-2022 роки
Мета програми Розвиток системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Грицівської селищної ради (ОТГ) відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту
Структура програми І. Рівний доступ до якісної освіти  ІІ. Соціальний захист учасників освітнього процесу  ІІІ. Матеріально-технічна та навчально-методична база закладів освіти  ІV. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, впровадження здоров’язберігаючих технологій V. Педагогічні кадри. Післядипломна педагогічна освіта VI. Міжнародне партнерство

Перелік напрямів та підпрограм (проектів), які буде реалізовано в межах програми І. Рівний доступ до якісної освіти  1.1. Дошкільна освіта 1.2. Нова українська школа 1.3. Обдаровані діти 1.4. Освіта в інформаційному суспільстві 1.5. Мовна освіта ІІ. Соціальний захист учасників освітнього процесу 3.1. Здоров’я через освіту 3.2. Безпечне середовище 3.3. Освіта дітей з особливими освітніми потребами ІІІ.  Покращення матеріально- технічного забезпечення закладів освіти IV. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, впровадження здоров’язберігаючих технологій 4.1. Позашкілля 4.2. Учнівське самоврядування 4.3. Освіта і духовний розвиток особистості 4.4.Єдиний простір: освітня взаємодія громад V. Педагогічні кадри. Післядипломна педагогічна освіта VI. Міжнародне партнерство. 6.1. Інтеграція в європейську спільноту 6.2 Європейський вимір в освіті  6.3 Партнери в часи змін: обміни в освіті, навчання за кордоном
Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, культури, туризму молоді та спорту Грицівської селищної ради (ОТГ)
Дата, номер документа про затвердження програми Рішення Грицівської селищної ради (ОТГ) від 22.12.2018року № ____________________
Розробники програми Відділ освіти Грицівської селищної ради (ОТГ)
Співрозробники програми Керівники закладів освіти Грицівської селищної ради (ОТГ), виконавчий комітет Грицівської селищної ради (ОТГ)
 Відповідальний виконавець програми Відділ освіти освіти, культури, туризму молоді та спорту Грицівської селищної ради (ОТГ),керівники закладів освіти Грицівської селищної ради (ОТГ) ), виконавчий комітет Грицівської селищної ради (ОТГ)
Учасники програми Грицівська селищна рада, відділ освіти, культури, туризму молоді та спорту Грицівської селищної ради (ОТГ), заклади освіти Грицівської селищної ради
Термін реалізації програми 2019-2022 роки
Контроль за виконанням програми Постійна комісія селищної ради з гуманітарних питань, освіти, медицини, культури, фізичного виховання та соціального захисту населення

Пояснювальна записка

до Програми розвитку освіти

Грицівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади )

на 2019-2022 роки

Загальна спрямованість модернізації освіти полягає у необхідності забезпечення її відповідності європейським стандартам, потребам сучасного життя країни та регіону, цілеспрямованій орієнтації на задоволення запитів жителів Ювілейної громади щодо якісної та доступної освіти.                                     Реалізація цієї вимоги передбачає постійне навчання з раннього дитинства, гармонійне поєднання формальної, неформальної та інформальної освіти, самомотивацію до освітньої діяльності.                                                                                 Стратегічний курс суспільства на посилення ролі регіонів у регулюванні суспільного життя та соціально-економічного розвитку зумовив переоцінку традиційних факторів регіонального розвитку, у тому числі й переосмислення функції освіти, набуття нею першочергового значення як рушійної сили позитивних суспільних змін в кожній окремо взятій громаді.                                                        В умовах високого динамізму розвитку науки та освіти, стрімкого оновлення системи знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації освіти на особистість учня, запровадження нових технологій навчання, які забезпечували б високу якість підготовки випускників.                                                                                                                                        

 Комплексна Програма розвитку освіти Грицівської селищної ради (ОТГ) на 2019-2022 роки (далі – Програма) визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти громади, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства, держави, громади на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»,  «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України, документів Міністерства освіти і науки України, регіональних програм розвитку. При цьому Програма максимально враховує положення нових законів, законопроектів і стратегічних документів, які прямо чи опосередковано будуть впливати на розвиток освіти.

Підготовка Програми зумовлена процесами модернізації національної системи освіти в Україні, підвищенням ролі регіонального та місцевого компонентів у її розвитку. Загальна спрямованість модернізації освіти Грицівської селищної ради (ОТГ) полягає у необхідності забезпечення її відповідності європейським стандартам, потребам сучасного життя країни, цілеспрямованому орієнтуванню на задоволення запитів жителів ОТГ щодо якісної та доступної освіти.

В умовах високого динамізму розвитку науки та освіти, стрімкого оновлення системи знань на перший план виступають завдання перегляду змісту, форм і методів навчання, орієнтації освіти на особистість учня, запровадження нових технологій навчання, які забезпечували б високу якість підготовки випускників закладів загальної середньої освіти.

Програма спрямована на розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

Відповідно, механізми реалізації та порядок фінансування Програми базуються на тісній кооперації з державними, обласними, районними програмами та програмами розвитку об’єднаної територіальної громади.

І. Мета програми

Програма розроблена з метою:

–   забезпечення конституційного права громадян на здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти;

–    створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти Грицівської селищної ради (ОТГ): всебічного розвитку людини як особистості та розвитку її талантів, розумових, творчих і фізичних здібностей; виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору;

–    покращення матеріально-технічного та фінансового забезпечення закладів освіти селищної ради;

– забезпечення участі дітей та працівників закладів освіти в районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних

фестивалях, конкурсах, змаганнях, конкурсах, виставках, конференціях тощо.

– підготовка кваліфікованих фахівців та збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу громади задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору;

– стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників, результативної праці учнів та вихованців закладів освіти.

ІІ. Завдання Програми:

Для досягнення мети програми необхідно виконати такі завдання:

1.    Модернізувати систему освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та місцевих потреб. Удосконалювати зміст освіти відповідно до державних стандартів дошкільної, загальної середньої освіти, впроваджувати сучасні педагогічні технології, сприяти підвищенню якості знань учнів.

2. Сприяти створенню у навчальних закладах умов, які відповідають сучасним вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне проведення освітнього процесу.

3. Забезпечити психолого-педагогічний, медичний та методичний супровід освітнього процесу у ЗЗСО та ЗДО.

4.  Сприяти створенню сприятливого освітнього середовища для дошкільнят і учнів з особливими освітніми потребами.

5.    Розвивати мережу ЗЗСО та ЗДО відповідно до демографічної ситуації.

6.  Сприяти досягненню нової сучасної якості дошкільної, загальної середньої освіти відповідно до запитів та можливостей дошкільнят, учнів, вихованців; максимальне наближення навчання і виховання кожного учня, вихованця до їх здібностей та особливостей.

7. Розвинути позашкільну освіту шляхом створення  додаткових робочих місць.

8.    Забезпечити підвезення учасників освітнього  процесу до місць роботи, навчання і додому.

9. Забезпечити участь учнів (вихованців), педагогічних працівників у районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях, виставках, конференціях тощо.

10. Забезпечити розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному закладі освіти; забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів Інтернету.

11.     Створювати можливості індивідуального вибору старшокласників відповідно до їх освітніх потреб, нахилів та здібностей через диференціацію навчання у старшій школі, розвиток умов для профільного навчання.

12.     Підвищити рівень організації роботи щодо зміцнення здоров’я учасників освітньо-виховного процесу, забезпечити ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи.

13.     Забезпечити якісне надання додаткових освітніх послуг (логопедія, іноземна мова, хореографія, фізкультурно-спортивна спрямованість).

ІІІ. Очікувані результати Програми
Виконання Програми дасть можливість забезпечити перехід освітньої галузі на новий якісний рівень, що сприятиме:
– створенню цілісного освітнього середовища, яке надасть широкі можливості кожному учневі реалізувати власні освітні потреби;
– створенню ефективних освітніх систем у кожному окремому закладі з урахуванням вимог сучасного суспільства, надання кожній дитині можливості повноцінного розвитку;
– впровадженню в освітній процес профільного навчання, як економічно доцільної форми підготовки молоді до майбутнього життя;
– формуванню достатньої життєвої компетенції та конкурентної спроможності випускників сільської школи на ринку праці;
– вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати активну громадянську позицію;
– створенню умов для використання новітніх технологій та виявлення творчої складової в діяльності педагога;
– формуванню свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності; підвищенню рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО;
– забезпеченню результативності у наданні додаткових освітніх послуг;

ІV. Джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюватиметься в межах централізованих субвенцій з державного та обласного бюджетів на виконання державних, обласних програм у галузі освіти, селищного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

                                                                                                                      Додаток 1

                                                                                                                            до Програми

Заходи щодо виконання
Програми розвитку освіти Грицівської селищної ради (об’єднаної територіальної громади) на 2019-2022 роки

№    з/п Заходи Виконавці Термін виконання
І. Рівний доступ до якісної освіти
1  Забезпечувати умови рівної доступності для населення об’єднаної територіальної громади, здобуття сучасної повноцінної якісної освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям     селищна рада, керівники закладів освіти     постійно
2 Розвивати мережу  з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив   2019-2022
3 Забезпечити широке використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі ЗЗСО та ЗДО     селищна рада, керівники закладів освіти     постійно
4 З метою ефективного використання комп’ютерної техніки для викладання навчальних предметів широко використовувати в процесі навчання комп’ютерні програми та електронні підручники    селищна рада, керівники закладів освіти     постійно
5 Продовжити роботу зі створення умов рівного доступу до приміщень закладів освіти дітей-інвалідів та дітей з обмеженими фізичними можливостями (усунення архітектурних бар’єрів, побудова пандусів, переобладнання навчальних приміщень та решти приміщень соціальної інфраструктури навчальних закладів)   селищна рада, керівники закладів освіти     2019-2022
6 Забезпечити  потреби дітей, їх батьків та громади щодо здобуття середньої загальної освіти шляхом будівництва, реконструкції,  капітального ремонту, облаштування територій  ЗО: -будівництво гаражів на території Грицівського ліцею;
-облаштування ігрових майданчиків у Грицівському ЗДО, Микулинському ЗДО, Великошкарівській початковій школі; -благоустрій території у  Грицівському ЗДО (викладення бруківки); -реконструкція котельні (придбання котла) у Крачанівській гімназії -капітальний ремонт системи опалення у Грицівському ЗДО; – встановлення вентиляційної системи у ЗДО та ЗЗСО; – реконструкція приміщення у Орлинецькому ЗДО
селищна рада, керівники закладів освіти     2019-2022
7 Сформувати у ЗЗСО середовище, сприятливе для збереження здоров’я та забезпечення здорового способу життя учнів:
–    облаштування кабінету для медичних оглядів медпрацівниками у Микулинській та Крачанівській гімназії.
селищна рада, керівники закладів освіти     2019-2022
8 Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами у ЗЗСО та ЗДО з інклюзивним навчанням     селищна рада, керівники закладів освіти     2019-2022
9 Забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих учнів через роботу у МАН, участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, тощо     селищна рада, керівники закладів освіти     постійно
10 Сприяти підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання через заняття у факультативах  селищна рада, керівники закладів освіти     2019-2022
11 Здійснювати державний контроль за ефективністю освітнього процесу і забезпеченням встановленого державою рівня знань, умінь і навичок учнів та охопленням дітей шкільного віку навчанням для здобуття повної загальної середньої освіти селищна рада, керівники закладів освіти     постійно
ІІ. Соціальний захист учасників освітнього процесу
1 Забезпечити безкоштовне підвезення учнів, вихованців ЗДО, вихователів та вчителів, які проживають на відстані понад 3км від закладів освіти, до місця навчання, роботи і додому в рамках виконання програми «Шкільний автобус»    селищна рада, керівники закладів освіти     2019-2022
2 Забезпечити якісне медичне обслуговування учнів і вчителів, дошкільнят і вихованців згідно з чинним законодавством.     Грицівська ЦРЛ    2019-2022
3 Створити належні умови для здобуття якісної освіти дітьми – сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, дітьми з вадами фізичного та/або розумового розвитку, їх соціальної адаптації    селищна рада, керівники закладів освіти     2019-2022
4  Передбачати кошти на:
– грошову винагороду педагогічним працівникам за сумлінну працю та зразкове виконання посадових обов’язків (до Дня вчителя, до Дня вихователя);             – одноразові грошові винагороди переможцям ІІ, ІІІ і ІV етапів учнівських предметних олімпіад та ІІ і ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, переможцям змагань, конкурсів;                                    – одноразові грошові винагороди вчителям, які здійснювали якісну підготовку переможців ІІ, ІІІ і ІV етапів учнівських предметних олімпіад та ІІ і ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, переможців змагань, конкурсів;   -преміювання переможців і призерів конкурсів «Вчитель року», «Класний керівник року», «Вихователь року»,  переможців і призерів всеукраїнських учительських і учнівських конкурсів та різного роду інтелектуальних турнірів     
селищна рада 2019-2022
5 Забезпечити учнів ЗО гарячим та безкоштовним харчуванням: -учнів  1-4 класів  -учнів та вихованців пільгових категорій, а саме: -дітей під опікою; -дітей з малозабезпечених сімей; -дітей учасників АТО; -дітей , які навчаються в інклюзивних класах   селищна рада 2019-2022
6 Забезпечити фаховий психолого-педагогічний супровід дітей соціально-незахищених категорій  селищна рада, керівники закладів освіти     2019-2022
7 Забезпечення вихованців ЗДО трьохразовим харчуванням. В оздоровчий період поповнити раціон соками, фруктами та свіжими овочами     селищна рада, керівники закладів освіти     постійно
8 Забезпечити реалізацію заходів щодо зміцнення демократичних засад у діяльності закладів освіти     керівники закладів освіти     постійно
9  Забезпечити учням літнє оздоровлення у стаціонарних літніх таборах та шкільних таборах денного перебування, в першу чергу дітей соціально незахищених категорій та обдарованих дітей  селищна рада 2019-2022
ІІІ. Матеріально-технічна та навчально-методична база закладів освіти
1 Передбачати кошти для проведення реконструкції, капітального, поточного ремонтів закладів освіти, зміцнення їхньої матеріально-технічної та навчально-методичної бази, виконання освітянських програм (окремо по кожному закладу)     селищна рада 2019-2022
2  Забезпечувати 100% навчальними комп’ютерними комплексами ЗЗДО, систематичне оновлення та модернізацію наявного парку комп’ютерної техніки; комплектування закладів ліцензійним програмним забезпеченням   селищна рада 2019-2022
3 Забезпечувати ЗДО сучасними меблями відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для організації освітнього процесу     селищна рада 2019-2022
4  Передбачати кошти для створення предметно-розвивального середовища у групах ЗДО     селищна рада 2019-2022
5 Передбачати в бюджетні кошти на оснащення спортзалів спортінвентарем, реконструкцію спортмайданчиків     селищна рада 2019-2022
6 Передбачити кошти для виготовлення ПКД для скважини у Орлинецькому ЗДО селищна рада 2019-2022
7 Продовжити роботу щодо реалізації проекту із забезпечення закладів освіти мультимедійною технікою і електронними засобами навчання, переоснащення кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій керівники закладів освіти,  селищна рада    
8 Передбачити кошти для розвитку позашкільної освіти     селищна рада   2019-2022
9 Передбачити кошти на виготовлення актів постійного землекористування закладів освіти.     селищна рада   2019-2022
10 Передбачити закупівлю шкільного автобуса   за кошти обласного бюджету та співфінансування коштів (за необхідності) з місцевого бюджету селищна рада   2019-2022
11 Забезпечити закупівлю обладнання для кабінетів Грицівського ліцею за кошти обласного бюджету керівники закладів освіти, селищна рада   2019-2022
ІV. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, впровадження здоров’язберігаючих технологій

1 Продовжити виховання учнівської молоді на основі традицій і звичаїв українського народу, вивчення його історичної та культурної спадщини, формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України керівники закладів освіти постійно
2 Удосконалювати фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу в закладах освіти (розширення кількості спортивних гуртків, секцій і клубів з обов’язковим кадровим, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням їх діяльності)     керівники закладів освіти постійно
3 Передбачити кошти для участі учнів шкіл, вихованців позашкільних закладів в комплексних навчально-виховних заходах (конкурсах, фестивалях, виставках тощо), спортивних змаганнях, військово-спортивних іграх, спартакіадах районного, обласного та всеукраїнського, міжнародного рівнів на оплату внесків, харчування, проживання, доїзди тощо  селищна рада   2019-2022
4 Піднести якість проведення організованих занять фізкультурою і спортом учнів, вихованців із урахуванням індивідуальних фізичних можливостей і особливостей дітей     керівники закладів освіти, селищна рада    постійно
5 Впроваджувати в практику роботи нетрадиційні методи, методики, альтернативні технології,освітні програми щодо формування здорового способу життя дошкільників    керівники закладів освіти постійно
6 Забезпечувати заклади дошкільної освіти науково-методичною літературою з патріотичного та фізичного виховання.     керівники закладів освіти постійно
7 Забезпечувати оновлення фондів шкільних бібліотек національно-патріотичною літературою про приклади героїчної боротьби Українського народу за самовизначення і творення власної держави, ідеали свободи, соборності та державності.  керівники закладів освіти, селищна рада   постійно
8 Активізувати роботу щодо створення музеїв    керівники закладів освіти 2019-2022
9 Облаштування кабінету «Захист Вітчизни» навчально-методичним забезпеченням у Грицівському ліцею керівники закладів освіти 2019-2022
V. Педагогічні кадри. Післядипломна педагогічна освіта
1 1    Щороку аналізувати стан забезпечення закладів загальної середньої освіти педагогічними кадрами. Формувати заявки на потребу педагогічних кадрів не менше, як на 3-річну перспективу     керівники закладів освіти, селищна рада   2019-2022
2 Здійснювати координаційну роботу щодо укладання договорів між закладами загальної середньої освіти і вищими навчальними закладами про курсову перепідготовку вчителів на базі ХОІППО.     керівники закладів освіти, селищна рада   2019-2022
3 Забезпечити підготовку та перепідготовку керівних і педагогічних кадрів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні і організації освітнього  процесу;

керівники закладів освіти, селищна рада   2019-2022
4 Підготувати вчителів початкових класів до роботи в Новій українській школі   керівники закладів освіти, селищна рада   2019-2022
VI. Міжнародне партнерство
  Розширити участь навчальних закладів, педагогів та учнів у різних проектах і програмах міжнародних організацій та співтовариств     керівники закладів освіти     
  Передбачити кошти для участі учнів шкіл, педагогічних працівників, працівників установ освіти в комплексних навчально-виховних заходах (конкурсах, фестивалях, виставках тощо), спортивних змаганнях міжнародного рівня на оплату внесків, харчування, проживання, доїзди тощо     селищна рада 2019-2022
  Забезпечити вивчення та поширення міжнародного передового педагогічного досвіду та міжнародних закладів освіти у сфері професійного вдосконалення підготовки педагогів   керівники закладів освіти    2019-2022

Секретар селищної ради                                                                                        І. Слаба