Шепетівське відділення Фонду соціального страхування інформує!

Шепетівським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області проведено аналіз стану виробничого травматизму за 1 півріччя 2021 року. Так у зазначеному періоді до відділення надійшло 24 повідомлення про нещасні випадки на виробництві, з них 22 повідомлення про захворювання медичних працівників на гостру респіраторну хворобу викликану коронавірусом nCoV-2019.( в т. ч. 3 – із смертельним наслідком). За результатами розслідування яких по 7 випадках складено акт форми Н-1. Як показує аналіз виробничого травматизму, основними причинами нещасних випадків є інші причини (техногенні, природні, екологічні та соціальні), особиста необережність потерпілого, відсутність, або неякісне проведення медогляду, порушення вимог безпеки під час експлуатації транспорту загального користування, травмування внаслідок протиправних дій інших осіб.

             З метою здійснення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, страховим експертом з охорони праці Шепетівського відділення  приймається участь у навчанні та роботі комісій з перевірки знань з питань охорони праці  підприємств. Крім того, на підприємствах, установах та організаціях проводяться семінари та наради, під час яких аналізується стан виробничого травматизму по відповідних галузях економіки, наводяться конкретні приклади та основні причини настання нещасних випадків (професійних захворювань), акцентується увага на основних організаційних заходах щодо попередження виробничого травматизму, зокрема таких, як проведення навчання працівників, залучення їх до роботи за спеціальністю, здійснення постійного керівництва та нагляду за роботою з боку керівників усіх ланок; організація раціонального режиму праці і відпочинку; забезпечення робітників спецодягом, спецвзуттям, особистими засобами захисту; виконання правил експлуатації обладнання. Страховим експертом  проводяться  перевірки стану профілактичної роботи з охорони праці підприємств, організацій та установ району. Під час проведенних планових перевірок виявлено, що багато питань виникає щодо проведення медичних оглядів працівників певних категорій. Метою будь-якого медичного огляду працівника є визначення стану його здоров’я, зокрема, можливості виконання ним певних трудових обов’язків, своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення, у разі необхідності, медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт, а також попередження виникненню та розповсюдженню інфекційних хвороб. Згідно статті 17 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний за рахунок власних коштів забезпечити організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівників з підозрою на професійні й виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань. Основним документом, регламентуючим зазначений напрям роботи, є «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. N 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за №846/14113 (далі- Порядок). На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, заклад охорони здоров’я складає план-графік їх проведення, погоджує його з роботодавцем і управлінням Держпраці. У плані-графіку вказуються строки проведення медоглядів, лабораторні, функціональні та інші дослідження та лікарі, залучені до їх проведення. Медогляд лікарями проводиться тільки за наявності результатів зазначених досліджень. Розрізняють наступні медичні огляди:

-попередній (під час прийняття на роботу);

-періодичні (протягом трудової діяльності працівника, не рідше 1 разу на 2 роки);

-позачергові(за ініціативою працівника або роботодавця).

Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу; виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах, та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь). Перелік загальних медичних протипоказань до роботи зі шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища і трудового процесу наведено у додатку 6 до Порядку. Метою періодичних медичних оглядів є своєчасне виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних  та виробничо зумовлених захворювань у працівників; забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу; вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу; розробки індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику; проведення відповідних оздоровчих заходів. Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні, перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов’язані із впливом виробничих факторів, визначені в Порядку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’зковий попередній (періодичний) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 4 до Порядку та Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні)  медичний огляд працівників, наведеному в додатку 5 до Порядку.

        З метою запобігання нещасним випадкам на виробництві, Шепетівське відділення Фонду звертає увагу роботодавців на створення належних умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпеченні додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

Страховий експерт з охорони праці Божок Н.Л.