Проект «Поліцейський офіцер громади»

На території Хмельницької області впроваджують проект  «Поліцейський офіцер громади». Участь в даному проекті взяло 45 громад в тому числі –  Грицівська об᾽єднана територіальна громада.

Цей про­єкт пре­зен­ту­ва­ли го­ло­вам гро­ма­ди ще у трав­ні, об­го­во­ри­ли з ни­ми мож­ли­вос­ті ре­алі­за­ції, ви­мо­ги та за­без­пе­чен­ня як зі сто­ро­ни На­ці­ональ­ної по­лі­ції, так і за ра­ху­нок кош­тів міс­це­во­го бюд­же­ту.

1 серпня 2019 року  відбулося обговорення даного проекту з представниками Грицівської селищної ради (заступники селищного голови Юрій Васильович Семенюк та Наталія Олександрівна Ленчук, начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансів Сергій Миколайович Волошин, старший дільничний офіцер поліції Шепетівського відділу, майор поліції Сергій Володимирович Слаба) та Шепетівського відділу поліції (заступник начальника, підполковник поліції Микола  Васильович Борщук , начальник сектору превенції, капітан поліції Володимир Борисович Лебідь), а також представники Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України, головного управління Національної поліції у Хмельницькій області та ОБСЄ.

Обговорювалося ство­рен­ня на­леж­них умов пра­ці для діль­нич­но­го — ви­ді­ли­ти йому ка­бі­нет, об­ладна­ти не­об­хідною тех­ні­кою та меб­ля­ми. У свою чер­гу, по­лі­ція за­без­пе­чить кад­ро­вий ре­зерв, нав­чання, зар­плат­ню, об­ладнан­ня і зброю від­по­від­но­му пра­ців­ни­ку по­лі­ці. Ця лю­дина бу­де пра­цю­ва­ти вик­лючно на без­пе­ку гро­ма­ди. Також були проведені розяснення і надані рекомендації.